ANBI

ANBI – Vrije Baptistengemeente (VBG) – de Regio 2023

De Vrije Baptistengemeente "de Regio" is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat een gift of bijdrage door leden en gasten aan de VBG aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat de VBG vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting.

 

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Bestuurssamenstelling van VBG De Regio
 3. Missie, Visie, Waarden, en Doelstellingen van VBG De Regio
 4. Beleidsplan
 5. Inkomsten
 6. Beloningsbeleid
 7. Verslag van activiteiten
 8. Financiële verantwoording
 9. Overzicht van de voorgenomen bestedingen

1.  Algemeen

ANBI naam van de gemeente: Vrije Baptistengemeente De Regio, bekend als VBG De Regio KvK nummer:                                            71294244

RSIN:                                                    858655895

Website adres:                                 www.vbgderegio.nl

Bezoekadres:                                    Van Echtenstraat 22, 7891 LM Klazienaveen

Postadres:                                          Goudvink 17, 7827 DK Emmen

E-mailadres:                                       info@vbgderegio.nl

 

Vrije Baptistengemeente De Regio (bekend als VBG De Regio) is een zelfstandige kerkelijke gemeente gericht op regio Zuid Oost Drenthe en is aangesloten bij de Unie-ABC. De Unie-ABC hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op VBG De Regio.

 

 

 1. Bestuurssamenstelling van VBG De Regio

De gemeente wordt bestuurd door de Raad van Oudsten. De Raad van Oudsten bestaat momenteel uit vier broeders. De voorganger maakt deel uit van de Raad van Oudsten.

 

 

 1. Missie, Visie, Waarden, en Doelstellingen van VBG De Regio Onze missie:
  • Mensen helpen Jezus Christus te vinden en samen voor Hem te leven!

 

Onze visie:

 • Door woord en daad laten we Gods liefde en hoop zien in de zorg voor elkaar en voor de samenleving
 • In onze activiteiten zoeken we op een eigentijdse manier naar aansluiting bij, en verbetering van, de leefwereld van de mens vandaag
 • We hebben extra aandacht voor de 0-20 jarigen omdat we geloven dat we hier een waardevol en stabiel fundament met vastomlijnde normen en waarden kunnen leggen voor de rest van het leven

 

Onze waarden:

 • Gepassioneerde liefde voor God en medemens altijd en overal
 • Gods leiding zoeken we door bijbelstudie en gebed
 • Geestelijke gezondheid van de gemeente begint bij elk lid
 • Doelgericht werken we aan onze missie
 • Dienend geven van wat ieder heeft ontvangen van en voor God
 • Actief betrokken bij elkaar en de samenleving
 • Cultureel relevant zodat we anderen bereiken
 • Warm welkom voor iedereen

 

De gemeente heeft ten doel:

 • God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt
 • Zichzelf op te bouwen in het geloof, in de liefde, in de hoop en in de verwachting van de komst van haar Here en Heiland Jezus Christus, naar de gaven die God ieder mens heeft gegeven
 • In de wereld te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer, door middel van evangelisatie en zending
 • Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in de gemeente op te nemen
 • Met verwante gelovigen in Christus samen te werken tot verbreiding van het Evangelie

 

 

 1. Beleidsplan

Het in het praktijk brengen van het christelijke geloof – discipelschap – (het navolgen van Jezus Christus) is het belangrijkste strategisch thema van VBG De Regio. Daarnaast zijn er belangrijke thema’s die deels verweven zijn met en opgaan in discipelschap, zoals: gerichtheid op de niet-

gelovige mens en samenleving, leiderschapsontwikkeling, onderwijs gericht op toerusting, eenheid in theologische en ethische uitgangspunten, huwelijk en gezin.

Discipelschap speelt zich af in drie vitale relaties: de relatie met God en Jezus Christus, de relatie met mede-gelovigen, en de relatie met de niet-gelovige.

 

We vinden het essentieel dat er een christelijke basis in een mensenleven is en daarom geven we veel aandacht aan kinderen en jongeren. Hiertoe is een speciale tak opgericht onder de naam van Kliederkerk Klazienaveen, waarbij een programma wordt aangeboden gericht op kinderen van 4-12 jaar.

Kliederkerk is geïnspireerd door Messy Church UK en wordt in Nederland ondersteund door Jongeren Organisatie Protestantse kerk, zie ook www.vbgderegio.nl/kliederkerk.

 

 

 1. Inkomsten

VBG De Regio ontvangt - voornamelijk maandelijks - bijdragen van leden en (regelmatige) gasten van de gemeente. De gemeente hanteert geen verplichte bijdragen, leden en gasten bepalen zelf de hoogte en frequentie van hun bijdrage.

 

 

 1. Beloningsbeleid

VBG De Regio heeft geen personen met vast of tijdelijk dienstverband en er vindt geen betaling aan vrijwilligers plaats voor verrichte diensten of taken. Met de voorganger/predikant is een (pseudo ondernemer) overeenkomst van toepassing voor 8 uren per week, vanaf 1 maart 2021 is dit uitgebreid naar 12 uren per week. Het aantal uren en afgesproken tarief achten we passend bij de grootte van de gemeente en besteedbare budget, in lijn met de zwaarte van de functie en verwachte flexibiliteit, en het risicoprofiel. Indexatie volgens CPI (CBS) is van toepassing.

Gastpredikanten ontvangen een (geringe) vergoeding per spreekbeurt.

 

 

 1. Verslag van activiteiten

De gemeente telde op 31 december 2021 64 leden.

Naast de zondagse diensten en de diverse hieronder genoemde werkvelden komen de gemeenteleden tweewekelijks bij elkaar in huiskringen. Deze huiskringen zijn en blijven het kloppend hart van onze gemeente. Hier is gerichte zorg en aandacht voor elkaar. VBG De Regio heeft, om de uitvoering van haar missie en beleid vorm te geven een aantal taakgroepen (afdelingen) gevormd. Per taakgroep worden hieronder de activiteiten weergegeven

 

Samenkomsten

Op zondagochtenden en bepaalde christelijke feestdagen organiseren we erediensten. Voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar wordt dan een speciaal kinderprogramma Avonturia aangeboden passend bij deze leeftijden, verder onderverdeeld in meerdere doelgroepen. Kinderen hebben bij ons een speciale plaats en we stellen daarbij hoge eisen aan ondermeer de ruimtes (veiligheid, hygiëne, audiovisuele middelen, speelgoed, enz) en leidinggevenden.

De nadruk bij de samenkomsten ligt op geloofsopbouw. De diensten worden gevuld door samenzang, gebed, mededelingen en prediking uit de Bijbel. De prediking neemt een belangrijke plaats in en is bedoeld om de gelovigen te bemoedigen, te vormen, te troosten en te corrigeren. De diensten worden muzikaal ondersteund door een band (muzikanten, zangers, zangleiding, technici) en multimedia. Aanbidding door middel van zang en muziek vormt een wezenlijk onderdeel van de

 

diensten. Dat geldt voor alle diensten en alle leeftijdsgroepen. Een programmateam draagt zorg voor de algehele coördinatie en regie. Onze erediensten zijn open voor zowel leden als niet-leden. Door het gebruik van een openbaar en zeer modern gebouw willen we de toegankelijkheid verbeteren en het voor belangstellenden zo aangenaam mogelijk maken om deel te nemen aan onze diensten en activiteiten.

 

Jongerenwerk

Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar kent VBG De Regio speciaal op deze doelgroep gerichte activiteiten. Zo zijn er eigen tweewekelijkse bijeenkomsten waar onder leiding van een team van (jonge) volwassenen een programma wordt doorlopen, gericht op geloofsverdieping en hedendaagse onderwerpen en vraagstukken. Dit helpt jongeren om het geloof in de praktijk te brengen. Daarnaast worden andere events en activiteiten (waaronder Alpha Youth en Square) georganiseerd of aan deelgenomen, soms ook samen met andere kerkgemeenschappen.

 

Discipelschap

De taakgroep Discipelschap heeft als hoofddoel mensen verder te helpen in hun ontplooiing van zichzelf en relaties met anderen en meer op Jezus te gaan lijken. Er kunnen in levens blokkades of belemmeringen aanwezig zijn die dit in de weg staan. We bieden hiervoor speciale cursussen aan (Discipelschapscursus/Freedom in Christ). Desgewenst kan samen met de hulpvrager gezocht worden naar de geschikte pastorale, diaconale of specialistische zorg, eventueel buiten VBG De Regio via Unie-ABC, rechtstreekse contacten met instanties of grotere kerken.

Onder de taakgroep Discipelschap valt ook het totale cursusaanbod, inclusief aandacht voor het vinden van een passende plaats en verantwoordelijkheid voor elk lid in de gemeente (Gavencursus, Bedieningenburo), en ondersteuning en ontwikkeling van leiders in de gemeente.

Ontwikkelingen in het sociale domein van de lokale overheid (participatie maatschappij) beïnvloedt de zorg aan onze leden, maar natuurlijk ook aan mensen buiten onze kerkelijke gemeente. De huiskringen zijn een platform voor zorg in brede zin voor zowel elkaar als samenleving. Er zijn contacten met ondermeer Mantelzorg, lokale overheid (Pastorale zorg), andere kerken (Serve the City). We stimuleren onze leden om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten gericht op zorg voor de naaste.

 

Facilitair

Onder de taakgroep Facilitair vallen alle ondersteunende taken, zoals gebouwenbeheer, catering, communicatie, secretariaat, financieel beheer. Mede vanwege de betrekkelijk geringe omvang van VBG De Regio ligt de nadruk op vereenvoudiging en efficiëntie van alle facilitaire aangelegenheden. Dit komt onder meer tot uiting door de huur van een openbaar gebouw buiten de normale gebruikstijden. Een klein team verzorgt de communicatie, waarbij de website en sociale media de belangrijkste middelen zijn voor zowel intern als extern contact. We volgen en implementeren tevens de AVG richtlijn zoals te vinden is op onze website. Door jaarlijkse financiële bijdrage aan Unie-ABC wordt gemeente stichtend werk ondersteund op zowel landelijke (Unie-ABC) als wereldwijde schaal (Alliance World Fellowship).

 

 1. Financiële verantwoording

In het begin van het kalenderjaar maakt de penningmeester het financiële jaarverslag van het voorgaande kalenderjaar, tevens boekjaar. Controle op het algehele financiële beheer vindt jaarlijks plaats door een wisselende kascontrole commissie van gemeenteleden; verslag hierover wordt gedaan in de gemeentevergadering. Tijdens gemeentevergaderingen (tweemaal per jaar) wordt verslag gedaan door het bestuur (Raad van Oudsten) van de besteding van de middelen, alsmede een voorstel voor de begroting voor het volgende jaar.

 

Verkorte staat van baten en lasten 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

 

(alle bedragen in EUR)

Realisatie 2023

Begroting 2024

BATEN

 

 

Bijdragen van leden

34.028

23.000

Overige opbrengsten

4.072

3.000

Totaal baten

38.099

26.000

LASTEN

 

 

Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)

23.718

15.000

Gebouwen (huur, catering)

15.000

9.000

Bestedingen kerkdiensten, gemeentewerk, PR

6.197

11.000

Totaal lasten

44.915

35.000

Resultaat

-6.816

-9.000

 

Toelichting

 • De leden van VBG De Regio dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente
 • VBG De Regio ontvangt geen overheidssubsidie
 •  Bijdragen van leden betreffen vrijwillige, veelal maandelijkse giften
 •  Het negatieve resultaat over 2023 komt ten laste van de algemene reserves van de gemeente.

 

 

 1. Overzicht van de voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) over 2023 zal grotendeels aansluiten bij de rekeningen van voorgaande jaren, tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken. De begroting over 2024 is gericht op investeringen in gemeente, waarbij voldoende reserves beschikbaar zullen blijven voor continuering van de activiteiten op de langere termijn. 

 

***