privacyverklaring
privacyverklaring

VBG de Regio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bezoekadres:
VBG de Regio
Esdal College  
Van Echtenstraat 22
7891 LM Klazienaveen

Contactgegevens:
VBG de Regio
Goudvink 17
7827 DK Emmen
info@vbgderegio.nl
www.vbgderegio.nl

Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming van VBG de Regio is te bereiken via privacy@vbgderegio.nl

Persoonsgegevens
VBG de Regio verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent of lid wilt worden van onze gemeente, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
VBG de Regio verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • godsdienst of levensovertuiging
  • gegevens van gezinsleden jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@vbgderegio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel
VBG de Regio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze wekelijkse nieuwsbrief en andere mailing
  • Om contact met elkaar te leggen

 

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. (Hebreeën 10:24-25)

 

Geautomatiseerde besluitvorming
VBG de Regio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VBG de Regio) tussen zit.

Termijn
VBG de Regio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 maand voor alle categorieën van persoonsgegevens. Of indien noodzakelijk de wettelijke bewaartermijn zoals deze door de Nederlandse wet is vast gelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden
VBG de Regio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
VBG de Regio gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Voor het goed functioneren van de websites en apps worden er door VBG de Regio een aantal systemen gebruikt die mogelijk het IP-adres van de bezoeker opslaan. Deze systemen hebben tot doel:

Fraudebescherming
Analyse: in kaart brengen welke delen van de website vaak bezocht worden, met als doel de site te optimaliseren.
De VBG de Regio gebruikt deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om haar website goed te laten functioneren, te beveiligen en te optimaliseren.

Op de websites van de VBG de Regio kunnen links staan naar andere websites, die niet van de VBG de Regio zijn. In dat geval zijn de voorwaarden en privacyregels van andere partijen van toepassing. De VBG de Regio raadt u aan de privacyverklaring van deze andere partijen te raadplegen.

Medewerkers en vrijwilligers
De VBG de Regio gebruikt een aparte privacyverklaring voor medewerkers en vrijwilligers. Deze verklaringen is op te vragen via privacy@vbgderegio.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VBG de Regio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@vbgderegio.nl.

Indien er een verzoek wordt gedaan tot inzage van de door VBG de Regio verzamelden persoonsgegevens, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VBG de Regio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VBG de Regio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze raad of via privacy@vbgderegio.nl